Taal: 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KANOVERHUUR KRAGGENBURG

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden van Kanoverhuur Kraggenburg. - verder te noemen Verhuurder - zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Verhuurder en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Verhuurder.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Verhuurder niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Verhuurder is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Verhuurder desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Verhuurder niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een huurovereenkomst c.q. reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Verhuurder de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Verhuurder en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Verhuurder bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen.
3.3. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van Verhuurder.
3.4. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of gebruikt gaan worden.
3.5. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, wederpartij of gebruikers onder invloed zijn, of lijken te zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Dit alleen en onherroepelijk ter beoordeling van Verhuurder of zijn medewerkers.
3.6. De wederpartij kan worden gevraagd zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs.
3.7. Verhuurder is gerechtigd een fotokopie te maken voor administratieve en/of juridische stappen.
3.8.Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een wederpartij te kunnen weigeren.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om vooraf bij reservering een aanbetaling van wederpartij te verlangen welke 25% van de huurwaarde bedraagt met een minimum van € 25,00 exclusief BTW. De aanbetaling dient binnen 5 werkdagen hetzij contant te worden voldaan, dan wel op een aangegeven bankrekening. Pas na (tijdige) ontvangst van de aanbetaling wordt de reserveringsovereenkomst definitief. Bij niet tijdige aanbetaling is Verhuurder gerechtigd de reservering te laten vervallen, zonder dat deze aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade voor wederpartij.
4.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de aanbetaling, zo ook de kosten van reparatie en reiniging.
4.3. Alle prijsopgaven en de prijzen die Verhuurder in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af verhuurlocatie, inclusief BTW, brandstof, tenzij expliciet vermeld. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn bezorg c.q. transport kosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de wederpartij.

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient binnen 8 dagen na de laatste dag van de huurovereenkomst te geschieden.
5.2. Indien het factuurbedrag € 50,00 of minder bedraagt, dient er contant te worden afgerekend in gebreke waarna € 10,00 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Verhuurder alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.5. Alle door Verhuurder gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.6. Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ongeacht een andere verklaring van de wederpartij.
5.7. Vorderingen kunnen uit handen gegeven worden aan een incassobureau en/of derden.

Artikel 6. ANNULERING
6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Indien de wederpartij tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Verhuurder een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeen komst integraal wil overnemen.
6.2. In geval van annulering bij minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode door wederpartij zijn alle door Verhuurder ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de huursom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Verhuurder ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 50% van de huursom verschuldigd.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. Alle bezorgde artikelen worden in beginsel op de begane grond afgeleverd en weer opgehaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.2. Indien het laden / lossen langer dan 15 – 30 minuten behelst, wordt de tijd die langer duurt doorberekend, evenredig aan de daadwerkelijke tijd die het geduurd heeft.
7.3. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging (huurovereenkomst) genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Verhuurder pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Verhuurder kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Verhuurder tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Verhuurder niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Verhuurder is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Verhuurder.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verhuurder worden verstrekt.
8.4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken; a) De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en verzekeringen tegen schade, verlies en diefstal; b) Mits van toepassing , verlichting (voor laden/lossen van het gehuurde); c) Stalling en/opslag van het gehuurde voor de gehele huurperiode.
8.5. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt Verhuurder zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen. Schoonmaakkosten per artikel zijn gelijk aan de huurprijs daarvan. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is.
8.6. De goederen dienen op de retourdatum vanaf 8:30 uur klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (in transportrek, in kratten, enzovoort) in gebreke waarna alle extra kosten voor (klaar maken) transport en arbeid in rekening mogen worden gebracht.
8.7 De wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade die de gebruikers van het door hem gehuurde materiaal aan derden aanbrengen. Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van wederpartij en gebruikers. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief - van welke aard dan ook - aan de zijde van de wederpartij en gebruikers.

Artikel 9. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
9.1. Verhuurder garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Verhuurder in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar verhuurde producten.
9.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Verhuurder hiervan direct in kennis te stellen.

Artikel 10. KEURING
10.1.De zaken worden voor de aflevering door Verhuurder gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Verhuurder in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen, vermissing en/of defecten die bij retour name van het gehuurde worden geconstateerd. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen, verloren en/of defect gaan, dan wordt Verhuurder hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. Bij beschadigingen, vermissing of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht.
10.2. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Verhuurder is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Verhuurder passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van Verhuurder ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Verhuurder gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken, met de daaraan verbonden kosten. Zie hiervoor de actuele kostenlijst onderaan deze voorwaarden. De wederpartij heeft na ontvangst van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
12.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding - uit welken hoofde dan ook - is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder of leidinggevende ondergeschikten.
12.3. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.4. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
12.5. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derde.

Artikel 13. OVERMACHT
13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Verhuurder, al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Verhuurder kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, uitsluiting of gebrek aan personeel, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Verhuurder ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers/cateraars), etc.
13.2. Overmacht geeft Verhuurder het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15.FOTOGRAFISCHE OF ANDERE OPNAMEN
Tijdens gebruik van het gehurde materiaal is het mogelijk dat er door de Verhuurder of derden fotografische opnamen worden gemaakt voor promotiedoeleinden. Bezwaar tegen publicatie dient binnen redelijke termijn schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
16.1. De vestigingsplaats van Verhuurder is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Verhuurder moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Verhuurder is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Verhuurder gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van Verhuurder, thans zijnde Kraggenburg Noordoostpolder, onverminderd het recht van Verhuurder om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Algemene Voorwaarden Kanoverhuur Kraggenburg


Schadeverhaalkosten:

Kano FUJI, reparatiekosten: nader te bepalen
Kano FUJI, Total-loss €650,--
Kano FUJI, niet retour €650,--
Kanozitting €120,--
Peddel dubbel blad €25,--
Peddel enkelblad €20,--
Zwem/reddingsvest reinigen €10,--
Zwem/reddingsvest beschadigd €25,--
Anker/dreg €25,--
Touw €2,--p/m
Aanhanger tbv kanovervoer schade nader te bepalen
Aanhanger Total-loss €750,--
Aanhanger niet retour €750,--
Kanorek tbv kanovervoer €400,--
Kanorek schade nader te bepalen
Kanorek verbredingsbuis p/stuk €25,--
Sjorband tbv kanovervoer €5,--
Ratelband voor bevestiging kanorek €15,--
Ton groot voor privéspullen €20,--
Ton klein voor privéspullen €10,--
Hengelsteun €30,--
Enig ander gehuurd materiaal op aanvraag nader te bepalen

Schadebedragen zijn niet onderhandelbaar en uitsluitend door Kanoverhuur Kraggenburg te bepalen/wijzigen.